Vastuvõtmise tingimused ja kord

Viimati muudetud: 06.03.2019

1. ÜLDSÄTTED

1.1  Õpilaste vastuvõtt Tallinna Muusikakeskkooli (edaspidi kool) 1.-10. klassi toimub sisseastumiskatsete tulemuste põhjal.

1.2  Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal moodustatakse eraldi pingeread 1. klassi sisseastujatest ja 2. – 10. klassi sisseastujatest.

1.3  Sisseastumiskatsete toimumise aja määrab kooli direktor käskkirjaga. Vastav info ilmub kooli kodulehel.

1.4  Kooli vastuvõtukomisjoni kuuluvad:

1. direktor;

2. asedirektorid muusika- ja üldainete alal;

3. erialaosakondade juhatajad;

4. üldainekomisjonide juhatajad;

5. 9. kl. klassijuhataja(d);

6. sotsiaalpedagoog.

1.5  Sisseastumiskatseid viivad läbi direktori poolt määratud vastava aine õpetajad.

1.6  Sisseastumiskatsetel ei ole lubatud viibida kõrvalistel isikutel.

1.7  Sisseastumiskatsetele registreerimiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja (alla 18-aastane isik) puhul vanem järgmised dokumendid:

 1. kirjaliku vormikohase taotluse (lisad 1 ja 2);
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (kui taotluse esitab vanem, siis ka vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte);
 3. muusikalist ja üldharidust tõendavate tunnistuste koopiad (välja arvatud 1. klassi astujad ja muusikakeskkooli põhikooli lõpetajad), sh kahe viimase aasta erialakonkursi tulemusi tõendavad dokumendid.

1.8  Dokumendid esitada hiljemalt kaks tööpäeva enne sisseastumiskatseid kooli kantseleisse. Muusikakeskkooli põhikooli lõpetaja esitab taotluse hiljemalt 1. juuniks.

1.9  Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem hiljemalt 30. augustiks järgmised dokumendid:

 1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 2. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 3. üks foto (3 x 4 cm);
 4. avaldus kui soovitakse õppeperioodil kohta õpilaskodus;
 5. gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (hiljemalt põhikooli lõpuaktuse järgsel tööpäeval).

1.10  Vastuvõetud dokumendid registreeritakse kooli kantseleis. Mittevastuvõetutele tagastatakse dokumendid soovi korral kahe nädala jooksul pärast vastuvõtukomisjoni otsuse avaldamist.

1.11 Kooli vastu võetud õpilaste nimekiri avaldatakse hiljemalt 22. juunil kooli koduleheküljel.

1.12 Vastuvõetud õpilased arvatakse kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga algava õppeaasta 1. septembril.

1.13 Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus korraldada augustis täiendavad sisseastumiskatsed.

1.14 Vastuvõtukomisjoni tööga seotud dokumente ja muid materjale säilitatakse koolis 5 aastat.

2. SISSEASTUMISKATSED 1. KLASSI

2.1  Sisseastuja esitab vabalt valitud laulu, lisaks kontrollitakse muusikalist mälu, rütmitunnet ja harmooniataju (nõuded lisades 3 ja 4). Täiendavalt kontrollitakse sisseastuja kooliküpsust, üldist arengut, fantaasiat ja loovust.

2.2  Sisseastujatest koostatakse pingerida. Pingerea koostamise aluseks on:

 1. musikaalsuse katse – kuni 33 punkti;
 2. kooliküpsuskatse – kuni 15 punkti.

2.3  Kooliküpsuskatsel vähem kui 4 punkti kogunud õpilaskandidaat arvatakse pingereast

välja. Vastuvõtukomisjonil on õigus silmapaistva muusikalise eriandekuse puhul (muusikakatse punktid alates 30-st jätta arvestamata kooliküpsuskatse alampiir.

3. SISSEASTUMISKATSED 2. – 10. KLASSI

3.1  Sisseastumiskatse koosneb erialaeksamist, solfedžoeksamist ja üldklaveri tasemekontrollist. Muu õppekeelega koolist sisseastujad sooritavad täiendavalt eesti keele tasemekontrolli. Üldklaveri tasemekontrolli ei soorita klaveri erialale ning II klassi astujad.

3.2  Muusikakeskkooli põhikooli lõpetajal arvestatakse erialaeksamina lõpueksamit, solfedžo ja üldklaveri tasemekontrollina arvestatakse vastava aine põhikooli lõpueksameid.

3.3  Sisseastuja pingeritta paigutamise eeltingimuseks peab olema eriala sisseastumiseksam, üldklaveri tasemekontroll ning muu õppekeelega koolist tulnud sisseastujal eesti keele test, sooritatud vähemalt hindele „rahuldav” (3) (va gümnaasiumisse sisseastuja, vt p 3.4).

3.4  Gümnaasiumisse sisseastuja pingeritta paigutamise eeltingimuseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. sisseastumiskatse erialaeksami (muusikakeskkooli põhikooli lõpetajal eriala lõpueksami) hinne on vähemalt „hea“ (4);
 2. eksami- ja aastahinded on vähemalt „rahuldavad” (3) kõikides ainetes põhikooli lõputunnistusel;
 3. teisest koolist tulijal üldklaveri tasemekontroll ning muu õppekeelega koolist tulijal eesti keele test peab olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“;

3.5  Gümnaasiumisse sisseastuja sisseastumiskatse erialaeksami hinde „rahuldava“ korral võib vastuvõtukomisjon erandjuhtumitel jätta sisseastuja pingeritta eriala vahetuse korral.

3.6  Sisseastujatest koostatakse pingerida. Pingerea koostamise aluseks on:

 1. sisseastumiskatse erialaeksam (muusikakeskkooli põhikooli lõpetajal arvestatakse eriala lõpueksami tulemust) – kuni 5 punkti;
 2. eriala aastahinne (selle puudumisel dubleeritakse sisseastumiskatsete erialaeksami hinne) kuni 5 punkti;
 3. sisseastumiskatse solfedžoeksam (muusikakeskkooli põhikooli lõpetajal solfedžo lõpueksami tulemus) – kuni 2 punkti;
 4. üldainete viimase õppeaasta aastahinnete keskmine (muusikakeskkooli põhikooli lõpetajal e-kooli aastahinnete keskmine) – kuni 5 punkti;
 5. motivatsioonivestlus – kuni 3 punkti;
 6. kahe viimase aasta erialaliste konkursside tulemuste põhjal võib vastuvõtukomisjon lisada kuni 3 punkti;
 7. kooli täitmata erialakohale kandideerijale võib vastuvõtukomisjon lisada kuni 1 punkti.

3.7  Pingerea väliselt võetakse gümnaasiumi need muusikakeskkooli põhikooli lõpetajad, kelle eriala aastahinne ja eriala eksamihinne on mõlemad „väga hea“ ning e-kooli aastahinded on „hea“ ja/või „väga hea“.

3.8  Pingerea väliselt arvatakse kooli õpilaste nimekirja need sisseastujad, kelle erialaeksam on sooritatud hindele „väga hea“, solfedžoeksam vähemalt hindele „hea“ ja üldainete aastahinded on „hea“ või „väga hea“.

3.9  Puhkpilli, keelpilli, muusikateooria, heliloomingu erialale teisest koolist sisseastuja, kes ei ole enne soovitud eriala õppinud, sooritab eriala sisseastumiseksami seni õpitud erialal. Soovituslik on enne sisseastumiskatseid võtta kontakti vastava eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalised ja füüsilised eeldused antud erialal. Infot erialaõpetajate kohta saab kooli koduleheküljelt ja kantseleist tööpäevadel kell 9–16.

3.10  Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal ja õpilaskandidaadi seadusliku esindaja

kirjaliku taotluse alusel võib vastuvõtukomisjoni ettepanekul õppenõukogu määrata õpilasele pikendatud õppe kahe õppeaasta ulatuses rakendades talle individuaalset õppekava. Sellise otsuse tingivad:

 1. mahajäämus muusikateoreetilistes ainetes, kuna õpilane õppis muusikakoolis ja üldhariduskoolis erinevates klassides;
 2. mahajäämus muusikateoreetilistes ainetes, mis on tingitud muusikakooli õppekava mittevastavusest kooli õppekavale;
 3. muu õppekeelega koolidest tulnud õpilaste vähene eesti keele oskus.