Nõuded

Viimati muudetud: 07.10.2021

Puhkpillieriala nõuded

Nõuded õppeaasta jooksul:

ESINEMINE vähemalt 1 kord poolaastas koolisisestel õpilaskontsertidel, nõutav on eelnev registreerumine forms.gle/4hjeNS5uNU5pzYoH6 hiljemalt nädal enne kontserti pühapäeva õhtuks, samuti õpetaja kohalolu kontserdil.

Esinemine ISESEISVALT ÕPITUD PALADE kontserdil,

LISA: Kirjalik osa (arvutitrükis  1 A-4), kus kajastatakse järgmisi teemasid:

  • andmed esitatava teose ja helilooja kohta, ajalooline taust;
  • lühiülevaade antud teoses varasematest ettekannetest helikandjal, internetis jm;
  • Põhjendus, miks on esitamiseks valitud antud teos;
  • soovitus kuljuteldavale eakaaslasest kuulajale: mida huvipakkuvat, eripärast tähele panna antud teose kuulamisel.
  • Kirjalik osa esitada  iseseisva pala mängimise päeval komisjonile , samuti anda suuline  lühikokkuvõte enne oma esinemist.

Tehnilise arvestuse nõuded:

ETÜÜDID, ette tuleb valmistada 5 etüüdi, neist 1 õppida pähe

TERMINID

HELIREDELID

I-IV klassis määrab heliredelite mahu õpetaja ja arvestus toimub 2 õpetaja vahel

Alates V klassist või õpingutega hiljem alustanutel alates 3. õppeaastast valmistab õpilane ette vähemalt 7 paari heliredeleid (3 märgini)

Erandid on võimalikud ainult eelneval kokkuleppel.

X-XII klassi õpilased mängivad arvestusel kõik heliredelid

XII klassi õpilased sooritavad ainult 1. poolaasta arvestuse

Tehnilised arvestused on hindelised. Erandkorras võib hinnata “arvestatud” või “mittearvestatud” kooli täiendava vastuvõtuga tulnud TMKK-s esimest aastat õppivat õpilast

FAKULTATIIVSELT õppivad õpilased sooritavad aastas 1 tehnilise arvestuse (soovitavalt 1. poolaastal)

Tehnilisest arvestusest võib erialaõpetaja põhjendatud otsusega vabastada 1. poolaastal 1. aastat meie koolis õppiva õpilase või äsja eriala vahetanud õpilase.

Eksaminõuded:

Kuni VIII klass:

  • 2 erineva karakteriga pala

IX klass:

  • suurvorm või selle osa/osad
  • ulatuslik kontsertpala või 2 erineva karakteriga väiksemat pala

X-XII klass

  • Suurvorm või selle osa/osad
  • 2 erineva karakteriga pala, neist 1 soovitatavalt soolo

UUS! 12. klassi lõpueksamil esitatakse komisjonile KIRJALIK TÖÖ - lõpueksamil kavas olevate teoste annotatsioon (teoste tutvustused), maht 4000 – 7000 tähemärki.

FAKULTATIIVSELT õppivad õpilased esitavad vabalt valitud kava.
Eksamikavad registreeritakse hiljemalt 3 päeva enne eksamit e-maili aadressil puhkpilliosakond@gmail.com

Eksamikavad esitatakse peast

Õpilane, kes ei ole aasta jooksul esinenud, peab eksamil esitama lisaks kohustuslikule eksamikavale veel 1 teose

Eduka osavõtu  korral  konkursist  eksamieelsel perioodil (ca 1 kuu jooksul) saab õpilane kooskõlastatult erialaõpetajaga taotleda eriala osakonnajuhatajalt eksamist vabastust või  sooritamist vähendatud nõuetega. Otsuse taotluse rahuldamise kohta teeb erialaosakonna juhataja.

IX ja XII klassi erialaeksami sooritamisest  vabastust või  sooritamist vähendatud nõuetega ei lubata.

Kõik muud kõrvalekalded (repertuaar, eksami sooritamise aeg) on mõeldavad objektiivsetel põhjustel ja eelneval kokkuleppel osakonnajuhatajaga