Sotsiaalpedagoog-õppenõustaja

Viimati muudetud: 27.09.2021

Sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärk on toetada õpilase sotsialiseerimisprotsessi ja aidata kaasa heade suhete kujunemisele õpilaste endi ning õpilaste ja õpetajate ning laste ja vanemate vahel, edendades selle kaudu õpilaste õpimotivatsiooni, sotsiaalseid oskusi ning positiivse minapildi kujunemist.

Sotsiaalpedagoog tegeleb:

-       abivajava õpilase märkamisega;

-       õpi-, käitumis- või kohanemisraskustega õpilase tegutsemisvõime kaardistamisega;

-       abivajavale õpilasele igakülgseks toimetulekuks toetava võrgustiku loomisega koostöös õpetaja, lapsevanema, klassikaaslaste ja erinevate (lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemide) spetsialistidega;

-       koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamise, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimisega;

-       konfliktolukordade lahendamise, lepitamise ja ennetamisega;

-       õpilase suhtlemisoskuste ja sotsiaalsete pädevuste kujundamisega;

-       erinevate abi ja info saamise võimalustest teavitamisega;

-       vajadusel õpilase suunamisega teiste erialaspetsialistide juurde;

-        partnerlussuhte loomisega pere ning kooli vahel toetamaks lapse paremat toimimist nii koolis kui kodus;

-        HEV koordinaatorina haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks info kaardistamisega, vajaliku abi ja koostöö korraldamisega koolis ja kooliväliselt. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Hea lapsevanem, kui tunned, et Sinu lapsel on koolis raske, ta on kergesti ärrituv või õnnetu, ega soovi kooli teemadel rääkida, siis võta kindlasti ühendust! Ära oota, et küllap see läheb mööda. Tule ja leiame koos lahenduse, kuidas edasi toimida nii, et Sinu laps oleks taas rahulik ja rõõmus.

Sotsiaalpedagoogi vastuvõtt on III korrusel kabinetis  79.