Uudised

2019/2020. õppeaasta lõpetamine Tallinna Muusikakeskkoolis

 2019/2020. õppeaasta lõpetamine Tallinna Muusikakeskkoolis

 ÜLDIST

Alates 18. maist on kool avatud tegevusteks, mida pole võimalik teisiti korraldada. Nendeks on riigieksamid, 12. klassi õpilaste harjutamisvõimaluste tagamine ja juhendamine muusikakõrgkooli astumiseks ja individuaalsed konsultatsioonid teiste klasside õpilastele, kui neid ei ole võimalik läbi viia videosilla vahendusel.

Mai lõpuni on majadesse pääsuks vajalik eelregistreerimine. Välisuksed on suletud, turvatöötaja avab ukse eelkokkuleppe alusel (täiendavalt vt majade info juurest). Vanemad ja õpilased saavad õppevahendid ja riided majast ära viia juunis. Koolist lahkuja saab vajalikud toimingud teha samuti alates juunist. Saadame selle kohta täiendava info mai lõpus.

Toitlustamine jätkub 3. juunini senise praktika alusel. Kooli sööklat ei avata, toidupakkide info palume saata majandusjuhatajale – heiki@tmkk.edu.ee.

Õpilaskodu avatakse ainult õpilaskodu nimekirjas olevatele 12. klassi õpilastele alates 18. maist kuni sisseastumiseni EMTAsse. Koostatakse eriolukorra tingimustele vastav kodukord. Õpilaskodu õpilaste toitlustamine toimub kuni ametliku kooliaja lõpuni.

Külalised, sh oma klassi õpilased, on õpilaskodus keelatud. Teiste õpilaste asjade äraviimine toimub kooskõlastatult õpilaskodu juhatajaga.

Raamatukogu

 • Õpetajad ja  õpilased võivad saata nootide ja raamatute skaneerimise soove aadressil laenutus@tmkk.edu.ee.  Raamatukogutöötajad on kohal ja saadavad faile meilile esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10-13 (maikuus).

 • NB! Maikuus mitte tulla raamatukokku noote ja raamatuid ära tooma.

 • Koolist lahkuvad õpilased peavad raamatu- ja pillikogust laenutatud asjad tagastama juunis.

 • Kui taastub enam-vähem tavaline liikumisolukord, siis Tallinna ja selle ümbruse õpilased võiks õpikud ja noodid tagastada juuni jooksul, enne vaheajale minekut. Õpilastel väljaspool Tallinna anname võimaluse augustis asjad korda ajada (tähtaeg täpsustub).

 • Kõik Stuudiumi kasutajad näevad oma laenutusi ka Stuudiumist.

 • Õpikud, noodid jms panna oma kodus kilekotti, juurde nimesilt ja toimetada kilekott raamatukokku vastavale lauale, kust edasi viib töötaja need lugemistuppa nädalaks tuulduma.

 ÕPPETÖÖ

 Muusikaainete eksamid/kodukontserdid

 • Seoses eriolukorraga tühistatakse 2019/20. õppeaasta eksamiplaan.

 • 1. -12.  klasside individuaalainete eksamite asemel toimuvad 1.- 12. kl  erialas ning 9. –12. klassi üldklaveris esinemised- nn kodukontserdid. Kavanõuded saab teada aine/erialaõpetajalt.

 • 10., 11. klassi  solfedžo, muusika-ja kunstiloo, muusikateooria eksamid ei toimu. Vastava aine õpetaja kontrollib ainekava läbimist ja õpitulemusi jooksva töö käigus (kontrolltöö, seminar jms), hindamine toimub kooskõlas üldise   hindamisprotsessiga antud aine raames.

 • 4., 6. ja 8. klassi solfedžo tasemetööd jäävad ära.

 • 9. klassi solfedžo eksam ja 12. klassi muusikateooria-solfedžo ühistest jäävad ära.

 • Osakondade tööplaanides olevate muude sündmuste (kontserdid, arvestused jms) kohta annavad infot osakonnajuhatajad.

 • Kodukontsertide  esitamise/ Stuudiumisse sissekandmise ning osakonnajuhatajale andmete esitamise tähtajad:

  • I-VIII klass: 1. juuni

  • IX-XII klass: 10. juuni

 Erisused klasside kaupa

 12. klass:

 • Riigieksamid toimuvad, osalemine on vabatahtlik. Riigieksamist loobumise korral peab õpilane saatma tühistamise kohta e-kirja Innovele hiljemalt 11. maiks.

 • Riigieksamite toimumiste ajad: eesti keel 29. mail ja matemaatika 5. juunil, rahvusvaheline  inglise keel  kirjalik 20. juunil, suuline 12.-22.juuni. Rahvusvaheline eksam ei toimu koolimajas

 • Lõpukell – 15. mail 11.55 toimub Zoomi vahendusel.

 • Praktilise töö ehk eriala lõpueksami kohta teeb otsuse õppenõukogu, millisel erialal saab tunnistusele kanda tulemuse ja millisel mitte (tunnistusele tuleb märge,  et ei sooritanud eriolukorra tõttu).

 • Kõikide hinnete ja soorituste viimane tähtaeg: 10. juuni

 • E-õppenõukogu toimub 15. juunil.

 • Lõpuaktus – voogedastusena. Kontserdiosas esineda soovijatel registreeruda hiljemalt 1. juuniks. Esitada saab soolo-või kontsertmeistriga ca 5 minutilist teost, aktuse aega kooskõlastatakse, otsitakse sobivaid aegu enne 22. juunit.

 • EMTA sisseastumiseksamid – al 25. juunist, muusikateooria testi sel aastal ei ole, tuleb sooritada erialakatse.

9. klass:

 • Tunniplaanilise õppetöö lõpp 15. mai,  jätkuvad eriala ja üldklaveri kodukontsertide salvestused (tähtaeg 10. juuni).

 • Kõikide hinnete  ja soorituste  viimane tähtaeg: 10. juuni.

 • Lõpueksameid ei toimu;

 • Loovtöö kohta teeb otsuse õppenõukogu, millisel erialal saab tunnistusele kanda tulemuse ja millisel mitte (tunnistusele tuleb märge,  et ei sooritanud eriolukorra tõttu).

 • E-õppenõukogu 15. juunil

 • Vastuvõtukomisjoni e-koosolek 15. juunil kohe pärast õppenõukogu. Otsustatakse TMKKs põhikooli lõpetajate gümnaasiumis jätkamine.  Hetkel esitatud 31 avaldust (34 lõpetajat).

 • Põhikooli lõpuaktus: esialgse plaani järgi 30. augustil kooli aulas. Kui õpilane soovib tunnistust varem kätte saada, saab kantseleist.

10. -11. klass:

 • Tunniplaanilise õppetöö lõpp 29.mai.

 • 1. juuni hinded üldainetes

 • 3.juuni e- ÕN Täiendav õppetöö

 • Kõikide hinnete ja soorituste tähtaeg: 10. juuni

 • E-õppenõukogu – 15. juuni.

 • Vaheaeg- al 16. juuni

1. -8. klass:

 • Tunniplaanilise õppetöö lõpp – 15. mai;

 • 18. maist kuni 8. juunini toimub projektõpe. Toimuvad vabamas vormis tegevused, näiteks raamatute lugemine; töö loetud teose põhjal: lühikokkuvõte, arvustus, kunstitöö, mõistekaart; liikumisülesanne jms. Täpsem info klassiõpetajale ja tegevust korraldavalt õpetajlt. Tegevustele antakse tagasisidet, ei hinnata.

 • Samal perioodil on võimalik videovahendusel pidada arenguvestluseid õpilaste ja vanematega.

 • Individuaalne järeleaitamine õppetööga raskustesse sattunud õpilastele. Seda palume samuti teha võimalusel distantsilt. Järelaitamist vajavad õpilased ei ole kohustatud osalema samal ajal ka projektõppes, rõhk on õppimisele ja kooliaasta lõpetamisele.

 • Kodukontsertide  ja hinnete ( I –III kl hinnangute)  tähtaeg 1. juuni.

 • Klassi lõpetamise e-aktused 9. juunil.

 • Alates 10. juunist vaheaeg

Õppenõukogu koosolekud toimuvad elektrooniliselt

·        3. juuni kl 11 – täiendavad õppetööd (kogu kool),

·        8. juuni kl 11 – 1. – 8. klass (üleviimine järgmisse klassi, täiendavad õppetööd),

·      15. juuni kl 11 – 9., 10., 11. ja 12. kl klassi lõpetamine, täiendavate õppetööde sooritus kõikides klassides,

ÕPPEHOONED

Peamaja lahtiolek mai lõpuni

Kuni mai lõpuni on turvatöötaja majas tööpäeviti  kl 8 – 17. Välisuks on lukus, sissepääs toimub eelregistreerimisel. 29. mai ja 5. juuni toimuvad peamajas riigieksamid.  Alates 18. maist on võimalus pidada vältimatuid individuaalseid konsultatsioone kõikide klasside õpilastele. Ruumide broneerimiseks saata info sotsiaalpedagoogile Maire Lillebergile (maire@tmkk.edu.ee). NB! esmaspäeva, teisipäeva ja kolmapäeva ajad broneerida hiljemalt pühapäeva õhtul kella 18-ks; neljapäeva ja reede, ajad broneerida hiljemalt kolmapäeval  kella 16-ks.

Juunikuu peamaja lahtioleku aegade ja korralduse kohta saadame täiendava info.

Periood 18. – 31. mai  B-majas

 • Alates 18. maist on B-maja  avatud ainult möödapääsmatuteks tegevusteks: 12. klassi individuaaltunnid, 12. kl harjutamine, (+eriolukorras nendele noorematele õpilastele, kel kodus tingimused  täiesti puuduvad).

 • B-maja kasutamise  ajad maikuus: tööpäeviti 9-18, laupäeviti 10-18, pühapäeviti 12-18.

 • 12. kl õpilased, õpetajad ja kontsertmeistrid, kes soovivad B-majja sissepääsu, annavad sellest eelnevalt teada Marja Jürissonile  e-maili teel (marja@tmkk.edu.ee), kes annab neile  Drive tabelis aegade ja ruumide broneerimise  ligipääsud.

 • Ruumide broneerimised  drive tabelis tuleb teha ette järgnevalt:

esmaspäeva, teisipäeva ja kolmapäeva ajad broneerida hiljemalt pühapäeva õhtul kella 18-ks

neljapäeva, reede, laupäeva ja pühapäeva  ajad broneerida hiljemalt kolmapäeval  kella 16-ks.

 • Majandusjuhataja Heiki Koov edastab esmaspäeva hommikul  ja kolmapäeva pärastlõunal B-maja valvuritele  järgmiste päevade graafikud, mille alusel valvur laseb B-majja inimesi sisse.

 • Aegade broneerimisel jälgida hajutatust, mitte broneerida samu aegu, mis kõrvalklassides juba broneeritud. Broneeritud aegu muuta ei saa.

 • Nooremate klasside õpilaste eriolukorra tegevused B-majas sel perioodil kooskõlastada (põhjendusega koos) õppealajuhataja Marja Jürissoniga.

 • B-maja uks on suletud, valvur lubab sisse isikuttõendava dokumendi alusel ainult neid, kelle puhul on tehtud kooskõlastatud broneering  Drive tabelis õigeaegselt.

 • Ühel päeval on klass harjutamiseks ainult ühel korral kasutuses – maksimum 3 tundi (ei käi harjutamise vaheaegadel teises majas, poes, õpilaskodus  jm)

 • Ühes klassis on korraga maksimum kolm inimest – õpilane, õpetaja, kontsertmeister. Jälgida 2+2 reeglit.

 • Kohe pärast harjutamist või  tundide tegemist lahkuda kooli territooriumilt, aja veetmine õpetajate toas, koridoris jm B-majas pole lubatud.

 • Majja siseneda hajutatult, maja ees järjekorra tekkimisel  järgida 2+2 reeglit.

 • Majja sisenedes ja lahkudes desinfitseeritakse käed.

 • Klassiruumide uksed on lukust lahti, et vältida võtmete edasiandmist.  Enne harjutamise alustamist ja pärast kasutamist tuleb spetsiaalse niiske rätikuga puhastada klaveriklahvid, klaveripealne noodipult ja noodipult. Ruumist lahkudes avada aken.

 • B-majas tegevused juunis – otsused tehakse vastavalt HTM-i juhistele

ÕPILASTE VASTUVÕTT

Uute õpilaste vastuvõtu info

 • 1. klass: katsed toimuvad 11. ja 12. juunil (konsultatsioonid 3. ja 8. juunil).

 • Vastuvõtukomisjon teeb 1. kl otsuse 15. juunil. 1. kl vanemate koosolek  e-keskkonnas 18. või 19. juunil.

 • Täiendav vastuvõtt: erialakatsed e-keskkonnas aprillis – mais;  solf, eesti keel, üldklaver e-keskkonnas 15. ja 16. juunil, info kodulehel. Otsus hiljemalt 22. juuniks.

Lae fail alla: Töö- ja õppekorraldus eriolukorra lõppedes 2020.a

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


üheksa + 4 =

Current month ye@r day *